Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГО «СЛУЖІННЯ ПОКОЛІННЯМ», в особі Директора Жежери Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Фундація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Фундації, що розміщена на сайті: pokolinnia.org.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Фундації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фундації через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фундації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фундації для наступного використання для досягнення цілей Фундації, передбачених Статутом або програмами Фундації, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фундації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фундації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фундації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Фундації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фундації, тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фундації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@pokolinnia.org.ua. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фундації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фундації в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Фундації

Фундація має право:

 • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
 • за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
 • використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фундації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 • змінювати напрям використання пожертви у разі нереалізації проекту або при наявності залишок на наступні проекти згідно статутної діяльності.

Фундація зобов’язана:

 • щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: pokolinnia.org.ua/zvity;
 • використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Фундації.

5. Права та обов’язки Благодійника

Благодійник має право:

 • здійснювати контроль за використанням Фундацією Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

Приймаючи участь у пожертвах, Благодійник надає згоду на те, що в разі нереалізації проекту, а також при залишку Фундація може змінювати напрямок використання пожертви на інші проекти згідно статутної діяльності.

Приймаючи участь у пожертвах, Благодійник розуміє, що сума пожертвування поверненню не підлягає.

7. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фундації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фундації, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

8. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фундації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фундації, про що

Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: pokolinnia.org.ua

9. Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фундації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Фундація використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фундації. Отримані Фундацією Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

10. Відповідальність Фундації

Фундація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фундації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

11. Порядок загального доступу до інформації Фундації.

Фінансова звітність Фундації оприлюднюється шляхом розміщення на сайті Фундації: pokolinnia.org.ua, щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

Інша інформація розкривається Фундацією в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

12. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

13. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фундації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фундацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фундація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Фундацією в засобах масової інформації або на сайті Фундації: pokolinnia.org.ua.

 

 

Додаток 1 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГО «СЛУЖІННЯ ПОКОЛІННЯМ», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГО «СЛУЖІННЯ ПОКОЛІННЯМ», надалі – «Фундація», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фундації, інших локальних актів Фундації.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фундації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

 

Dr. Frederick Lahodny

Even though using “lorem ipsum” often arouses curiosity due to its resemblance to classical Latin, it is not intended to have meaning. Where text is visible in a document, people tend to focus on the textual content rather than upon overall presentation.

0
  0
  Ваш кошик
  Ваш кошик пустийДо матеріалів